Ms Access

Module 03: Cơ sở dữ liệu Ms Access

Bài I. Quản lý sản phẩm

  1. Tạo table

  2. Tạo truy vấn

  3. Tạo Form

  4. Tạo Report

  5. Tạo Macro

Bài II. Quản lý Sinh viên

  1. Tạo table

  2. Tạo truy vấn

  3. Tạo Form

  4. Tạo Report

  5. Tạo Macro

Bài III. Ôn tập

  Đề 01: Quản lý bán hàng

  Đề 02: Quản lý Sản phẩm