Ứng dụng Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Module 01: Soạn thảo văn bản với Ms Word

Module 02: Xử lý bảng tính với Ms Excel

Module 03: Cơ sở dữ liệu Ms Access